+421 (0) 903 421838 / +421 (0) 949 433262 info@sbs-sen.sk

Diskrétne detektívne služby

Hľadanie osoby a majetku

Zastupovanie zúčastnených osôb a poškodených v trestnom konaní v zmysle trestného poriadku

Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch

Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Prevádzkovanie detektívnej služby č. 000094

SBS-SEN s.r.o. 
Nám. Oslobodenia 1555/17A
90501 Senica
IČO:50786211
DIČ: 2120479075
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
Číslo účtu: SK85 0200 0000 0038 0257 8158

Prevádzka:
Nám. Oslobodenia
č. 1555
90501 Senica

info@sbs-sen.sk

+421 (0) 903 421838