+421 (0) 903 421838 / +421 (0) 949 433262 info@sbs-sen.sk

Diskrétne detektívne služby

Hľadanie osoby a majetku

Zastupovanie zúčastnených osôb a poškodených v trestnom konaní v zmysle trestného poriadku

Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch

Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Prevádzkovanie detektívnej služby č. 00057

Mgr. Igor Janák SBS-SEN
Železničná 386/66
90501 Senica
IČO: 50302493
DIČ: 1042604343
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
Číslo účtu: SK6702000000003659889251

Prevádzka:
Nám. Oslobodenia
č. 1555
90501 Senica

info@sbs-sen.sk
+421 (0) 903 421838+421 (0) 949 433262